УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Организатор
Организатор на кампанията е Radeberger Gruppe KG, Darmstädter Landstr. 185,
60598 Франкфурт на Майн, Германия.

Допустими участници
Всяко физическо лице, навършило 18 години, има право да участва, с изключение на служителите на организатора, свързаните дружества и партньорите на групата и техните близки.

Участие
Участниците участват в конкурса чрез попълване на формуляра за участие на сайта www.clausthaler.com
Един човек може да участва само веднъж.
Личните данни, необходими за участие (име, фамилия, имейл, адрес, телефонен номер, дата на раждане) трябва да бъдат пълни и верни.
Крайната дата е 31/10/2019.

Световни награди
• 4 x 10 продукта на Weber:
• 10 прибори за барбекю Weber
• 10 ръкавици за барбекю Weber
• 10 престилки за барбекю Weber
• 10 барбекюта на въглища Weber, диаметър на повърхността за печене 57 см, черни (Master Touch или подобен модел, в зависимост от наличността и името на модела)

[Във връзка с кръглото барбекю с капак, организаторът си запазва правото да замени наградата с изпращане на съответната парична стойност, ако изпращането до държавата на пребиваване на победителя е твърде скъпо или проблематично.]

Избор и обявяване на победителите/наградите
След крайната дата, победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип и информирани по имейла. Ако не отговорят в рамките на 14 дни, за да потвърдят приемането на наградата, ще се проведе жребий за избор на нов победител.
Наградите обикновено се изпращат по пощата. [Във връзка с кръглото барбекю с капак обаче, организаторът си запазва правото да замени наградата с изпращане на съответната парична стойност, ако изпращането до държавата на пребиваване на победителя е твърде скъпо или проблематично.]

Ранно прекратяване, изключване

  1. Организаторът си запазва правото да анулира или прекрати състезанието по всяко време без предварително предизвестие или причина. Това важи по-специално, ако правилното изпълнение не може да бъде гарантирано по технически или правни причини. В такъв случай участниците нямат право да предявяват претенции срещу организатора.
  2. Организаторът си запазва правото да изключи участниците от конкурса, например в случай на нарушение на условията за участие.
  3. Организаторът си запазва правото да променя условията за участие или да удължава или ограничава сроковете или да променя съдържанието на наградите, при условие че има обективни причини и промяната е разумна. Организаторът ще обяви нови условия на www.clausthaler.com

Отговорност
Доколкото е законово допустимо, всяка отговорност на организатора е изключена.

Защита на данни
Личните данни, отнасящи се до участниците, ще бъдат обработвани за изпълнение на конкурса и с цел записване на правилното му изпълнение и могат да бъдат прехвърлени на доставчиците на услуги. Съхранението обикновено ще бъде за срок от шест месеца след гореспоменатото прехвърляне на права. За доказателствени цели данните за победителите ще се съхраняват в продължение на десет години. Правното основание за обработка на данни е член 6, параграф 1, букви б), в) и е) от ОРЗД.

Участникът има право на информация, корекция, заличаване, ограничаване на обработката, преносимост на данните и противопоставяне (чл. 15-21 от ОРЗД) и при необходимост на отмяна на предварително дадено съгласие (чл. 7 от ОРЗД) и подаване на жалби до надзорни органи (чл. 77 от ОРЗД). Служителят по защита на данните на организатора може да бъде намерен на адрес: datenschutzbeauftragter@radeberger-gruppe.de Допълнителна информация за защита на данните е достъпна на www.radeberger.com и www.clausthaler.com

Разни

  1. Ако отделните разпоредби на тези условия за участие са невалидни, валидността на останалите разпоредби остава незасегната.
  2. Прилага се германското право. Решението на съдиите е окончателно.
  3. При регистрацията участникът се съгласява с тези условия…

Wir nehmen Sie und Ihre persönlichen Rechte ernst. Deswegen ist uns der Schutz Ihrer Daten sehr wichtig!

Auf dieser Website werden sogenannte Cookies gespeichert. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden.

Aber keine Angst! Cookies richten keinen Schaden an und enthalten auch keine Viren. Sie dienen lediglich dazu, Inhalte zu personalisieren, Funktionen bereitzustellen und den Datenverkehr zu analysieren. Einen Teil der dadurch gewonnen Informationen teilen wir mit unseren Social-Media-, Werbe- und Analytikpartnern. Dabei ist es für uns selbstverständlich, dass dieses immer im gesetzlich vorgegebenen Rahmen geschieht.

Sind Sie mit der Nutzung von Cookies einverstanden?